В честь иконы Божией Матери «Казанская»

Икона Богородицы Казанская

О, Пресвята́я Госпожа Владычица Богородица! Со стра́хом, ве́рой и любовью перед честной иконой Твоей припав, мо́лим Тебя: не отверни лицо Твоё от прибегающих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Матерь, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в мире страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю недвижимую да сохранит и от неверия, ересе́й и от раско́ла да изба́вит. Не имеем другой по́мощи, не имеем иной наде́жды, кроме Тебя, Пречи́стая Де́ва: Ты всеси́льная христианам Помо́щница и Засту́пница. Избавь всех с ве́рой к Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от покушения злых людей, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от неожиданной сме́рти; да́руй нам дух раскаяние о грехах, смирение се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправление греховной жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да все, благода́рствено, воспева́юще вели́чие и ми́лости Твои, которые Ты показала над на́ми здесь на земле, сподо́бимся и Небе́сного Ца́рства и та́м со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На церковнославянском:

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.