Молитва в борьбе с чревоугодием


 

Та́кже молю́ Тебя́, Го́споди, изба́ви мя от пресыще́ния, сластолю́бия и да́руй мне в ми́ре душе́вном с благогове́нием принима́ть ще́дрые дары́ Твои́, да вкуша́я их, получу́ укрепле́ние сил мои́х душе́вных и теле́сных для служе́ния Тебе́, Го́споди, в немно́гий оста́ток мое́й жи́зни на земле́.

Перевод:

Также молю Тебя, Господи, избавь меня от пресыщения, сластолюбия и даруй мне в мире душевном с благоговением принимать щедрые дары Твои, да вкушая их, получу укрепление сил моих душевных и телесных для служения Тебе, Господи, в немногий остаток моей жизни на земле.